Vilka är vi?

Vi både bär på en historia och skriver historia

Glädje, kunskap, vänskap och resultat för bygden

Grundsunda Framtidsgrupp (GFG) bildades 1995 och är en opolitisk grupp som har till främsta mål att verka för Husum/Grundsundabygdens utveckling. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan med medlemmarna arbeta för att Grundsundabygden med Husum

ska vara en attraktiv och inkluderande plats att leva och bo på
ska erbjuda offentlig och kommersiell service
ska ha en modern infrastruktur för en hållbar framtid
ska vara en plats för livskraftiga företag
ska attrahera ny/alternativ industri och nya arbetstillfällen
ska vara ett starkt platsvarumärke med uppskattade besöksmål

Detta vill föreningen åstadkomma genom
att kraftsamla bygden för ökad framtidstro
att stödja civilsamhället och värna god föreningssed
att vara en samverkanspart med kommun, näringsliv och civilsamhälle
att verka projektorienterat med förväntan på goda resultat
att bedriva ett kontinuerligt påverkansarbete
att bidra till affärsnytta genom nätverkande
att erbjuda tjänster som främjar företagande

Medlem deltar i verksamheten med egen arbetsinsats och genom att använda föreningens tjänster.

Under 2017 genomförde GFG en förändring och skrev under ett avtal med Örnsköldsviks Kommun under ”BYGDSAM” (”Bygden i samverkan). GFG är en av de fyra föreningarna (Grundsunda, Nätra, Gideälvdal, Anundsjö) som arbetar för att skapa samverkan i bygden. Varje år erhåller vi en uppdragsersättning för att utveckla bygden och vara en stöttepelare för alla krafter i hela bygden.